Všeobecné podmienky plaveckých kurzov


1. Základné informácie

1.1. Tieto všeobecné podmienky plaveckých kurzov ("VP") sa vzťahujú na kurzy plávania pre bábätká, deti a rodičov s deťmi alebo ak je tak určené aj na iné podujatia plaveckého charakteru ("kurz"), organizované Simona Majnuš - Happy Swim, ("Happy Swim"), so sídlom Vajkovce 66, 044 43 Vajkovce IČO: 53 859 138, zapísaná v Živnostenskom registri 830-22911 zo dňa 8.6.2021, číslo spisu OU-KS-OZP-2021/008980-2

1.2. Cieľom kurzov je vytvorenie podmienok a zabezpečenie vedenia kurzu odborne spôsobilou osobou ("inštruktor/lektor/tréner"), aby si účastníci kurzu KIDS mohli osvojiť základy plaveckej techniky, prípadne (podľa okolností) rozvíjať a zdokonaľovať svoju plaveckú techniku a účasntíci kurzu BABY 1 a BABY 2 naučiť nebáť sa vody a pripraviť sa na samotnú výučbu plávania.
Happy Swim negarantuje, že každý účastník kurzu po jeho absolvovaní dosiahne určitú výkonnostnú úroveň, ktorú by účastník mohol očakávať.

1.3. Zmluva medzi Happy Swim a účastníkom kurzu vzniká okamihom, kedy sa účastník spôsobom podľa časti 2. týchto VP záväzne prihlási na kurz. Od tohto okamihu sa Happy Swim, za podmienok uvedených v týchto VP a Obchodných podmienkach, zaväzuje umožniť účastníkovi kurzu účasť na ním zvolenom kurze a zabezpečiť odborné vedenie kurzu. Účastník sa zaväzuje zaplatiť Happy Swim poplatok za kurz vo výške a spôsobom podľa časti 3 týchto VP a postupovať podľa týchto VP a pri vedení kurzu sa riadiť pokynmi Happy Swim.

1.4. Pre účely týchto VP sa pojmom "účastník" alebo "Vami" rozumie, podľa okolností,
(i) účastník kurzu, ak ide o osobu plne spôsobilú na právne úkony,
(ii) dieťa, ktoré sa účastní kurzu a jeho zákonného zástupcu v ostatných prípadoch.

2. Prihlasovanie na plavecký kurz a úhrada za plavecký kurz

2.1. Aktuálna ponuka kurzov je dostupná www.happyswim.sk/kurzy

2.2. Cez sviatky sa výučba plaveckých kurzov nekoná

2.3. Záujemca o kurz si môže z ponuky kurzov vybrať ktorýkoľvek kurz.

Happy Swim vyzýva záujemcov o kurzy, aby výber kurzu prispôsobili svojim schopnostiam a skúsenostiam a predovšetkým, aby pri výbere kurzu dôkladne zvážili zdravotný stav a vek svojho dieťaťa.
Kurzy organizované Happy Swim vyžadujú primeranú mieru fyzickej zdatnosti (podľa druhu zvoleného kurzu). Je dôležité, aby ste si pozorne prečítali popis kurzu a informáciu, pre koho je daný kurz určený.
Záväzným prihlásením sa na kurz, účastník potvrdzuje, že mu je známy jeho zdravotný stav a tento považuje za vhodný pre účasť na zvolenom kurze a zároveň, že mu nie sú známe iné skutočnosti, ktoré by obmedzovali alebo mohli účastníka obmedzovať v účasti na kurze, či vykonávaní fyzickej činnosti vo vodnom prostredí.

2.4. Ak inštruktor/lektor/tréner daného kurzu, zistí, že ste si zvolili kurz, ktorý nezodpovedá schopnostiam a danostiam alebo zdravotnému stavu, Vášho dieťaťa, Happy Swim si vyhradzuje právo preradiť Vás na iný, pre Vás vhodný, kurz alebo ak s preradením nebudete súhlasiť ukončiť Vašu účasť na danom kurze; storno podmienky podľa týchto VP tým nie sú dotknuté.

2.5. Na nový kurz je možné prihlásiť sa cez formulár na webstránke:

www.happyswim.sk/prihláška.

2.6. Pri vyplnení prihlášky postupujte podľa pokynov.
Pred odoslaním prihlášky na kurz sa oboznámte s týmito VP a na znak Vášho súhlasu s nimi zaškrtnite príslušné políčko na to určené. Odoslaním sa Vaša prihláška stáva záväznou.

2.7. Happy Swim môže umožniť prihlásenie aj na už prebiehajúci kurz, a to telefonicky alebo emailom na nasledovných kontaktných údajoch: +421 919 343 432, office@happyswim.sk.
V takom prípade postupujte podľa pokynov Happy Swim. Ak nebude určené alebo dohodnuté inak, v tomto prípade sa Vaša prihláška na kurz stáva záväznou okamihom, kedy odošlete prihlášku prostredníctvom formulára na vybraný kurz a prejavíte súhlas s týmito VP.

3. Poplatok za kurz. Storno podmienky.

3.1. Aktuálny cenník jednotlivých kurzov v ponuke Happy Swim je dostupný na www.happyswim.sk/cennik.
Poplatok za kurz zahŕňa vstup do bazéna a prislúchajúcich priestorov, odborné vedenie kurzu ako aj zapožičanie pomôcok určených na výučbu počas kurzov.

3.2. Okamihom odoslania záväznej prihlášky sa účastník zaväzuje zaplatiť Happy Swim poplatok zvoleného kurzu cez obchod Happy Swim. Ak sa na kurz prihlasujete prostredníctvom formulára podľa bodu 2.5 týchto VP, bude Vám do 2 dní odoslaná faktúra po úhrade bankovým prevodom.

3.3. Až okamihom úhrady poplatku za kurz máte právo účasti na Vami zvolenom kurze.
Happy Swim má právo neumožniť účasť na kurze, resp. vyučovacej hodine kurzu, účastníkovi, ktorý riadne neuhradil poplatok pred začatím kurzu, resp. danej vyučovacej hodiny kurzu.

3.4. Účastník kurzu môže odstúpiť od zmluvy uzavretej podľa týchto VP, ak mu jeho zdravotný stav alebo dieťaťa neumožňuje účasť na kurze alebo ak sa rozhodol ďalej kurz neabsolvovať. V takom prípade je účastník povinný písomne (vrátane e-mailom) oznámiť Happy Swim ukončenie svojej účasti na kurze, pričom budú platiť nasledujúce storno podmienky:

3.4.1. Ak účastník doručí písomné oznámenie o ukončení svojej ďalšej účasti na kurze, Happy Swim vráti účastníkovi zostávajúcu alikvotnú časť z ceny kurzu, ktorú účastník neabsolvuje a to prevodom na účet, ktorý účastník oznámi Happy Swim v lehote 10 dní odo dňa, kedy účastník oznámil ukončenie svojej ďalšej účasti na kurze;

Príklad: Účastník si zakúpi kurz BABY 1 (4 lekcie) za 65 €. Po 2 lekcii oznámi ukončenie kurzu.
Výpočet: 65/4*2= 32,50 €
Účastníkovi bude vrátených 32,50 € formou dobropisu.

3.4.2. Ak účastník doručí Happy Swim písomné oznámenie o ukončení svojej ďalšej účasti na kurze po absolvovaní viac ako 75% kurzu, Happy Swim nie je povinná vrátiť účastníkovi žiadnu časť zaplateného poplatku za kurz.

3.5. Účastník má nárok na vrátenie poplatku za kurz alebo jeho alikvotnej časti aj vtedy, ak účastník nemohol absolvovať kurz alebo jeho časť z dôvodov, ktoré preukázateľne zavinil Happy Swim. Účastník berie na vedomie, že sa môže stať, že vyučovacia hodina kurzu bude zrušená z dôvodu technickej odstávky bazéna, krátkodobého prerušenia prenájmu z dôvodu konania športovej akcie prenajímateľa plavárne, alebo inej udalosti mimo kontrolu Happy Swim. V takýchto prípadoch účastníkovi kurzu nevzniká nárok na kompenzáciu za zrušenú vyučovaciu hodinu kurzu. Ak to bude možné, Happy Swim vyvinie úsilie, aby bolo možné takto zrušenú vyučovaciu hodinu nahradiť.

4. Neúčasť na vyučovacej hodine

4.1. V prípade neúčasti na vyučovacej hodine, je účastník povinný sa z konkrétnej vyučovacej hodiny odhlásiť 24 hodín pred začiatkom vyučovacej hodiny. Ak sa účastník neodhlási 24 hodín pred začiatkom vyučovacej hodiny, Happy Swim má nárok na odrátanie 1 lekcie z celkového počtu lekcii, ktoré si účastník zakúpil.

5. Práva a povinnosti Happy Swim a účastníka

5.1. Happy Swim sa zaväzuje zabezpečiť odborné vedenie kurzov prostredníctvom inštruktorov/trénerov. Happy Swim môže účastníkom počas kurzu zapožičať pomôcky potrebné alebo vhodné pre daný kurz, resp. vyučovaciu hodinu.
Účastník zodpovedá za poškodenie alebo zničenie zapožičaných pomôcok, ak sa s konkrétnym inštruktorom/lektorom/trénerom nedohodne inak.

5.2. Happy Swim vo vzťahu k neplnoletým účastníkom kurzu KIDS, resp. ním poverený inštruktor/lektor/tréner preberá zodpovednosť za účastníkov kurzu počas trvania vyučovacej hodiny, účastník má zakázané vstupovať do priestorov bazénov bez inštruktora/lektora/trénera) a pod.)

5.3. Účastníci kurzu sú povinní:

5.3.1. Počas kurzu sa riadiť pokynmi a odporúčaniami inštruktora/trénera;

5.3.2. Pri pohybe v prevádzke, v ktorej prebieha kurz, rešpektovať a postupovať podľa pokynov prevádzkovateľa;

5.3.3. Informovať Happy Swim alebo inštruktora/trénera kurzu, ak niektorý z neplnoletých účastníkov kurzu vyžaduje osobitnú starostlivosť alebo pomoc pri príprave na kurz (napr. usmernenie do šatne, uzamknutie skrinky a pod.);

5.3.4. Rešpektovať vedenie kurzu inštruktorom/trénerom a nezasahovať do vedenia alebo priebehu kurzu alebo konkrétnej vyučovacej hodiny.

5.4. Pri kurze Baby 1 a Baby 2 SÚ RODIČIA PLNE ZODPOVEDNÍ ZA SVOJE DIEŤA. Deti sa nesmú pohybovať samé bez dozoru v priestoroch bazénov.
Prevádzkovateľ nemá zodpovednosť za úrazy a nehody spôsobené nedbanlivosťou rodiča, resp. povereného sprievodu.

5.4.1. Do bazéna vstupuje rodič s dieťaťom až na pokyn inštruktorky, vždy 1 rodič k 1 dieťaťu.

5.5. Happy Swim si vyhradzuje právo odmietnuť účasť na vyučovacej hodine účastníkovi kurzu bez akéhokoľvek nároku na kompenzáciu, ak:

(i) stav účastníka podľa názoru inštruktora/trénera nie je vhodný pre účasť na kurze (zdravotný stav),
(ii) účastník počas vyučovacej hodiny alebo pred ňou svojím správaním ruší ostatných účastníkov kurzu alebo nerešpektuje pokyny a odporúčania inštruktora/trénera alebo
(iii) z iných vážnych dôvodov.

6. Rôzne

6.1. Záväzným prihlásením sa na kurz, účastník:

6.1.1. Čestne vyhlasuje, že si nie je vedomý žiadnej prekážky, ktorá by bránila účasti na kurze alebo ohrozovala jeho zdravotný stav;

6.1.2. Potvrdzuje, že mal možnosť sa oboznámiť s týmito VP hygienickými, organizačnými a bezpečnostnými pravidlami vzťahujúcimi sa na vybraný kurz;

6.1.3. Berie na vedomie, že v prípade nedodržania VP môže byť z kurzu alebo z vyučovacej hodiny vylúčený bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu;

6.1.4. Súhlasí, že Happy Swim môže vyhotoviť fotografie a videozáznamy z kurzov pre vyučovacie účely a že tieto môžu byť použité aj pre účely marketingu bez nároku na odmenu pre účastníka,

6.1.5. Vyslovuje súhlas s týmito VP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

6.2. Účastník kurzu berie na vedomie, že súvislosti so svojou činnosťou Happy Swim spracúva osobné údaje dotknutých osôb. Všetky osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané plne v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, najmä však Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušujem smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a (v rozsahu v akom sa na spracovanie bude vzťahovať) zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Podrobnosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov Happy Swim upravuje dokument Pravidlá ochrany osobných údajov ("Pravidlá ochrany osobných údajov"), ktorý je dostupný na našej stránke.
Zaškrtnutím príslušného políčka pri registrácii užívateľ udeľuje Happy Swim súhlas so spracovaním osobnýchn údajov na účely, v rozsahu a za podmienok bližšie uvedených v Pravidlách ochrany osobných údajov.

6.3. Všetky informácie sú kedykoľvek dostupné na webovej adrese www.happyswim.sk.

6.4. Tieto VP nadobúdajú účinnosť 1. júla 2021 a vzťahujú sa na všetky kurzy, na ktoré bola podaná záväzná prihláška po 1. júli 2021 alebo ktoré začínajú po 1. júli 2021.

6.5. Happy Swim je oprávnený kedykoľvek zmeniť tieto VP alebo ich jednotlivé ustanovenia. V takom prípade sa Happy Swim zaväzuje zverejniť zmenené znenie VP na internetovej stránke www.happyswim.sk.
Nové znenie VP nadobudne účinnosť okamihom ich zverejnenia, ak v nich nebude určený iný dátum účinnosti.